От 29.09.2020 г.. "ДЕЗИР 27"  ЕООД стартира изпълнението на договор за

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-24534-C01

Проектът: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос „Предприемачество и

капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и

малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

COVID-19“

Общата стойност на проекта е 10000.00 лева, като размерът на безвъзмездната

финансова помощ е 100%. от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално

съфинансиране.


Целта на проекта е ссигуряване на оперативен капитал за предприятиято за справяне с

последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност

на работните места.